Home / Xây Dựng / QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng

QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng

Dạo gần đây có rất nhiều người thắc mắc rằng:”em xem trên bản đồ quy hoạch thấy có các màu cam, đỏ khác nhau không biết các loại màu đó là kí hiệu đất như thế nào?” hay “Các loại ký hiệu trên bản đồ quy hoạch là gì? Em xem mà không hiểu gì hết”. Thì trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp điều đó cho các bạn một cách tường tận nhất.

Các quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

Các quy định chung

1. Ký hiệu quy hoạch xây dựng là hệ thống ký hiệu chuyên ngành được sử dụng trong các loại hồ sơ màu và hồ sơ đen trắng của các đồ án Quy hoạch xây dựng được quy định theo Luật Xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 ăm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

2. Trong các đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống ký hiệu được thể hiện cho từng giai đoạn quy hoạch và được thể hiện trên cơ sở hệ thống trợ giúp vẽ bằng các chương trình máy tính Auto Cad và MapInfo/GIS.

3. Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy hoạch xây dựng còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành khác có liên quan. Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy định thì phải có ghi chú kèm theo.

Các quy định cụ thể

A. TỶ LỆ BẢN ĐỒ DÙNG CHO CÁC LOẠI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG (Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng)

I. Quy hoạch xây dựng vùng:

1. Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng (tỷ lệ: 1/100.000 – 1/500.000).

2. Bản đồ hiện trạng tổng hợp (tỷ lệ: 1/25.000 – 1/250.000).

3. Bản đồ định hướng phát triển không gian vùng (tỷ lệ: 1/25.000 – 1/250.000).

4. Bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng (tỷ lệ: 1/25.000 – 1/250.000).

II. Quy hoạch chung xây dựng đô thị:

1. Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng (tỷ lệ: 1/50.000 – 1/250.000).

2. Các bản đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/25.000).

3. Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/25.000).

4. Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/25.000).

5. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đô thị (cho giai đoạn 5-10 năm) (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/25.000).

6. Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (cho giai đoạn 5-10 năm) (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/25.000).

7. Bản đồ chỉ giới đường đỏ các trục đường chính (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/25.000).

8. Các bản vẽ thiết kế đô thị.

III. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị:

1. Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/10.000).

2. Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

3. Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

4. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

5. Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

6. Bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

7. Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

8. Các bản vẽ thiết kế đô thị.

IV. Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn:

1. Sơ đồ vị trí ranh giới xã tỷ lệ 1/25.000; ranh giới điểm dân cư tỷ lệ 1/5.000

2. Bản đồ hiện trạng xây dựng, sử dụng đất điểm dân cư nông thôn (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

3. Bản đồ quy hoạch mạng lưới điểm dân cư và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã (tỷ lệ: 1/5.000 – 1/25.000).

4. Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn (tỷ lệ: 1/500 – 1/2.000).

B. CÁC QUY ĐỊNH VỀ MÀU SẮC, ĐƯỜNG NÉT, KÝ HIỆU THỂ HIỆN HỒ SƠ MÀU VÀ HỒ SƠ ĐEN TRẮNG TRONG CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

I. BỐ CỤC CÁC BẢN VẼ:

QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 2

II. ĐỐI VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC

QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 3 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 4 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 5 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 6 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 7 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 8 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 9

III. ĐỐI VỚI CÁC BẢN VẼ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 10 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 12 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 13 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 14 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 15

QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 16 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 17 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 18 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 19 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 20 QUY ĐỊNH về ký hiệu màu sắc trong bản đồ quy hoạch xây dựng 21

Leave a Reply